KURUMSAL ETİK İLKE VE DEĞERLERİMİZ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 KURUMSAL ETİK İLKE VE DEĞERLERİMİZ
 
1.Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci: Kurumumuz personeli, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü kamu yararını gözetmeyi, hesap verilebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alır.
2.Halka hizmet bilinci:  Kurumumuz personeli, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün amaçlarına uygun davranır, yürüttükleri hizmeti yerine getirirken vatandaşların kuruma güven duymasını sağlar, vatandaşların güven duygusunu zedeleyecek davranışlarda bulunmaktan kaçınır, kamu personeli olmanın bilinci ile verilen görevi kamu yararına olacak şekilde yerine getirir ve hizmeti yerine getirirken kurumuna en üst düzeyde katkı yapılmasını sağlar. Ayrıca  kurumumuz personeli, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla yüksek teknolojiye sahip, çevre dostu ve konforlu araçlarla çevreye duyarlı ve sorumlu bir anlayışla, gelecekte sunacağı hizmetleri sağlamak için sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik “Sağlıklı bir Kent” hedefi ile hizmetlerini sunmayı amaçladığını vurgular.
3.Hizmet standartlarına uyma: Kurumumuz personeli, hizmet alan kişilerin beklentilerini de göz önünde bulundurarak sürekli gelişmeyi ilke edinir. Kurum faaliyetlerinin üst yöneticiler ve diğer çalışanlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlar ve izlenen stratejilerle ilgili yapılan değişikliklerde ve işlerin işleyişi ile ilgili güncel bilgilerin personelle paylaşılması, personellerin kurumun hizmet standartları ile ilgili düzenli aydınlatılmasını sağlar.
İdaremiz; vatandaşların idaremiz ile ilgili işlerinin herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan kendileri tarafından takip edebilmelerini sağlamak amacıyla, hizmet standartlarını ve iş süreçlerini belirler ve bunları internet, ofis, levha, el ilanı, broşür vb. yönlendiriciler vasıtasıyla idaremizden hizmet alan vatandaşlara duyurur.
4.Amaç ve misyona bağlılık: Kendini kurumun bir parçası olarak gören personel, kurumumuzun amaç ve misyonuna uygun davranır ve bunun ötesinde gayret göstererek tüm sorunları “kurumsal çalışma” ile çözer.
5.Dürüstlük ve tarafsızlık:  Kurumumuz personeli görevlerini yerine getirirken; yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket eder, ayrımcılık yapmaz. İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede bulunmaz.
Takdir yetkisinin kullanımında, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak bir şekilde, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak takdir yetkisini kullanır. Takdir yetkisini kendisine veya yakınlarına çıkar sağlamak amacıyla kullanmaz.
Öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı davranmaz.
Dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerine uymak sureti ile ESHOT adının saygınlığı ve güvenirliliğini koruyacak şekilde görev yapar, idaremizde gerçekleşen her türlü iş ve işlemlerde ayrıcalık yapmaz.
6.Saygınlık ve güven: Kurumumuz personeli, ESHOT yönetimine güveni sağlayacak şekilde davranır ve görevin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını davranışlarıyla gösterir. Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışlarda bulunmaktan kaçınır.
Kurumumuz personeli, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranmaz, işi savsaklamaz, çifte standart uygulamaz ve taraf tutamaz.
Yönetici ve denetleyici konumunda bulunan kurum personeli, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkan ve benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemez.
7.Nezaket ve saygı: Kurumumuz personeli, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır, gerekli ilgiyi gösterir. Şayet konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirir.
8.Yetkili makamlara bildirim: Kurumumuz personeli, etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan veya yasadışı iş ve eylemlerde bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken bu tür bir eylem ve işlemden haberdar olduklarında ya da gördüklerinde durumu yetkili makamlara bildirir.
Kurum amirleri, ihbarda bulunan kamu çalışanlarının kimliğini gizli tutar ve kendilerine herhangi bir zarar gelmemesi için gerekli önlemleri alır.
9.Çıkar çatışmasından kaçınma: Kurumumuz personeli, çıkar çatışmasında şahsi sorumluluğa sahiptir, çıkar çatışmasının tarafı olamaz, çıkar çatışmasının farkına varır varmaz durumu üstlerine bildirir ve çıkar çatışması durumuna giren menfaatlerden kendilerini uzak tutar.
10.Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması: Kurumumuz personeli, görevleri ile ilgili görevi içinde veya dışında her ne şekilde olursa olsun unvan ve yetkisini kullanarak kendi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz. Akraba, eş, dost ve hemşehri kayırmacılığı, siyasal kayırmacılık veya herhangi bir nedenle ayrımcılık ve kayırmacılık yapamaz.
11.Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı: Kurumumuz personeli, çalışmasının karşılığı  kendilerine ödenen ücret ve diğer özlük hakları dışında herhangi bir menfaat sağlamaz. Kamuoyu nezdinde de etik tartışmalara yol açmamak, kamuda yozlaşmaya, yolsuzluk algısına, kamu yöneticilerine duyulan itibar ve güvenin azalmasına neden olmamak amacıyla görev yapılan kurumlarla, özel şahıs veya şirketlerce çeşitli vasıtalarla sunulan veya gönderilen hediyeleri kabul etmez.  Kurum saygınlığını ve güvenini korumayı ve bunu arttırmaya yönelik davranır.
12.Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı:  Kurumumuz personeli, kurumumuza ait bina, taşıt ile diğer kurum mallarını, kaynaklarını kurumsal amaçları ile hizmet gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmaz, bunları korur ve her an hizmete hazır şekilde bulundurmak için gerekli önlemleri alır.
13.Savurganlıktan kaçınma: Kurumumuz personeli, İdare’ye ait demirbaşlar, kamu bina ve taşıtları, diğer kurum malları ve kaynaklarının kullanımında israf  ve savurganlıktan kaçınır.
14.Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan: Kurumumuz personeli, görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşarak çalıştıkları kurumu bağlayıcı açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz, aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.
15.Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık: Kurumumuz personeli, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olur. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi ve belgeleri , 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verir.
16.Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu: Yöneticiler başta olmak üzere tüm kurumumuz personeli hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında sorumlulukları ve yükümlülükleri konusunda hesap verilebilir ve kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazır olur.
Kurumumuz yöneticileri, maiyetindeki personelin yolsuzluk yapmasını önlemek için gerekli önlemleri alır.
Kurumumuz yöneticileri, yaşantısı, hareket tarzı ve hizmet bilinci ile diğer çalışanlara örnek olur, personeline etik davranış ilkeleri konusunda uygun eğitimi sağlar, bu ilkelere uyup uyulmadığını gözlemler ve etik davranış konusunda rehberlik eder.
Kurumumuz yöneticileri, kurumun amaç ve politikalarına uygun olmayan fiil ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.
17.Eski kamu görevlileriyle ilişkiler: Kurumumuz personeli, eski kamu görevlilerini kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı bir şekilde faydalandıramaz, onlara imtiyazlı bir muamelede bulunamaz.
Kamu görevlerinden ayrılan kişilere, ilgili kanunlardaki hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir yüklenicilik, komisyonculuk, temsilcilik, bilirkişilik, aracılık veya benzeri görev ve iş verilmez.
18.Mal bildiriminde bulunma: Kurumumuz personeli, kendileriyle eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca ve yetkili makama mal bildiriminde bulunur.