GENEL MÜDÜR

Kurumun Stratejik Planlarının ve Bütçelerinin Kalkınma Planına, yıllık programlara, Kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve kanunlarda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden, kesin hesap ile ilgili olarak mevzuatla verilen görevi yürütmekten, birimlerin faaliyet raporlarını esas alarak Kurumun faaliyet raporunun hazırlanmasından, yetkisi dahilindeki atamalar ile Kurumun temsil edilmesi ile birlikte, tüm sevk ve idaresinden sorumlu bulunmaktadır.