GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

İZMİR ELEKTRİK SU HAVAGAZI OTOBÜS VE TROLEYBÜS GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TASLAĞI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 
Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/07/1943 tarih ve 4483 sayılı İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyaziyle Tesisatının Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin İşletilmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesi, 10/07/2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesi ile 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Başkan: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını,
b) Birim Yöneticisi: Teftiş Kurulu Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanlarını,
c) Daire Başkanı: Hizmet birimi yöneticisini,
ç) Danışma ve denetim birimleri: Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığını ve Hukuk Müşavirliğini,
d) ESHOT Genel Müdürlüğü: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünü,
e) Genel Müdür: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürünü,
f) Genel Müdürlük Makamı: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürü ve Yardımcılarının oluşturduğu yönetim ve yürütme katını,
g) Genel Müdür Yardımcıları: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılarını,
ğ) Hizmet birimleri: Daire başkanlıklarını, 
h) İdare: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğünü,
ı) İdare Encümeni: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü İdare Encümenini,
i) Yönetmelik: İzmir Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliğini,
ifade eder. 
İdarenin amacı ve görevleri
MADDE 4 – (1) ESHOT Genel Müdürlüğü, 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı mülhak bütçeli bir idare olarak görev yapar.
(2) ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 5216 sayılı Kanun ile diğer mevzuatın verdiği haklar ve yüklediği görevler çerçevesinde, lastik tekerlekli toplu taşımacılık hizmetini ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi veya Başkanı tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
(3) İdareye yeni görevler verilmesi halinde bunlara ilişkin teknik ve mali imkânların da karşılanması şarttır. 
 
İKİNCİ BÖLÜM
İdarenin Organları, Görevleri, Yetki ve Sorumlulukları
İdarenin organları
MADDE 5 – (1) ESHOT Genel Müdürlüğü bir Genel Müdürün idaresi altında, üç Genel Müdür Yardımcısı, İdare Encümeni, Özel Kalem Müdürlüğü, danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinden oluşur.
(2) Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği idarenin danışma ve denetim birimleridir. Danışma ve denetim birimleri, doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak faaliyet gösterirler.
(3) Hizmet birimleri, Genel Müdüre veya teşkilat şemasında gösterilen Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak görev yaparlar. Hizmet birimleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Araç Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı,
b) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı,
c) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,
ç) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
d) Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığı,
e) Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanlığı
f) Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı,
g) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı,
ğ) Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı,
h) Satınalma Dairesi Başkanlığı,
ı) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,
i) Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı,
j) Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı.
(4) Genel Müdür, lüzum gördüğü hallerde teşkilat şemasında değişiklik yapabilir.
Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 
MADDE 6 –  (1) Genel Müdür, İdarenin üst yöneticisidir. 
(2) Genel Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürlüğü temsil etmek,
b) Genel Müdürlük hizmet ve faaliyetlerini, stratejik plana, mevzuat hükümlerine ve Başkanın talimatlarına uygun olarak yönetmek,
c) Genel Müdürlük faaliyetlerini ve işlemlerini denetlemek,
ç) Genel Müdürlük birimleri arasında işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak,
d) Mevzuatta belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Genel Müdür, Başkan tarafından atanır ve Genel Müdürlüğün hizmet ve faaliyetleri ile emri altındakilerin iş ve işlemlerinde Başkana karşı sorumludur.
(4) Genel Müdürün herhangi bir nedenle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine kimin vekâlet edeceği Başkan tarafından belirlenir. 
Genel Müdür Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Genel Müdür Yardımcıları Başkan tarafından atanırlar.
(2) Genel Müdür Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Teşkilat şemasında kendisine bağlı olarak görev yapan birimleri yönetmek, diğer birimler arasında işbirliğini sağlamak,
b) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
(3) Genel Müdür Yardımcıları görevleri ile ilgili olarak yaptıkları işlerden dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur.
(4) Genel Müdür Yardımcısının herhangi bir nedenle geçici olarak görevinden ayrılması halinde, yerine vekâlet edecek personel Genel Müdür tarafından görevlendirilir. 
İdare Encümeni
MADDE 8 – (1) İdare Encümeni, Genel Müdürün başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye ile Genel Müdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı, I. Hukuk Müşaviri, Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı ve Satınalma Dairesi Başkanından oluşur. Genel Müdürün katılamadığı toplantılara Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder. 
 (2) İdare encümeni Genel Müdürün çağrısı üzerine toplanır. 
(3) İdare Encümeni gündemi Genel Müdür tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri, Genel Müdürün uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Genel Müdür tarafından havale edilmeyen konular idare encümeninde görüşülemez.
(4) İdare Encümeni üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Encümenin 08/09/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihale komisyonu olarak yapacağı toplantılarda da bu hüküm geçerlidir. Oyların eşitliği durumunda Genel Müdürün bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz. Karara muhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar.
(5) İdare Encümeni toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim yöneticileri, Genel Müdür tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. 
(6) İdare Encümeni kararları Başkanın onayına tabi olup, onaylanmayan İdare Encümen Kararları uygulamaya konulmaz.
(7) İdare Encümeni üyelerine verilecek ödenek, 5216 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre belirlenir.
(8) İdare Encümeninin çalışma usul ve esasları Yönerge ile düzenlenir.
Özel Kalem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Özel Kalem Müdürlüğü’nün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdürün resmi ve özel yazışmalarını düzenlemek,
b) Genel Müdürün her türlü protokol işlerini düzenlemek ve yürütmek,
c) Genel Müdürün sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
ç) Genel Müdürlük Makamının harcama yetkilisi olarak görev yapmak,
d) İdare birimleri arasında sağlıklı bilgi akışının yürütülmesini sağlamak,
e) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin ortak hükümler
MADDE 10 – (1) Danışma ve denetim birimleri ile hizmet birimleri aşağıda belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür:
a) 5393 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun ile 10/12/2003 tarihli 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca verilen görevleri yerine getirmek, 
b) İdarenin diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmak,
c) Görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yönetmelik ya da yönerge taslaklarını hazırlamak, gerektiğinde değişiklik önerilerinde bulunmak,
ç)  Kendi görev alanıyla ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak,
d) Birim ihtiyaçlarının zamanında karşılanmasını sağlamak, 
e) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak. 
(2) Birim yöneticileri görevleri ile ilgili olarak yaptıkları işlerden dolayı bağlı bulundukları Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Genel Müdüre karşı sorumludur.
Teftiş Kurulu Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Genel Müdürlüğe bağlı birimlerin faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerini yürütmek,
b) Genel Müdürlüğün iş ve işlemlerinin mevzuata ve önceden saptanmış ölçütlere uygunluğunun denetimini yapmak, 
c) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesini, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak için gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,
ç)Yapılan teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma işlemleri sırasında öğrenilen, soruşturmayı gerektirir nitelikteki hususları Genel Müdüre bildirmek, 
d) Görev alanına giren konularda görüş bildirmek ve danışmanlık hizmeti vermek,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
İç Denetim Birimi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 12 – (1) İç Denetim Birimi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) 5018 sayılı Kanun ve 12/07/2006 tarih ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri gereğince verilen görevler ile iç denetim faaliyetleriyle ilgili olarak Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 13 – (1) Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel Müdür tarafından intikal ettirilen konularda, idarenin hak ve menfaatlerini korumak ve idarenin mevzuata uygun çalışmasını temin etmek amacıyla görüş bildirmek,
b) İdare leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra işlemlerini takip etmek,
c) İdarece hazırlanan ve görüş alınmak üzere gönderilen mevzuat taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek,
ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdareye ait araçların alım, bakım, onarım, kayıt, vize, sigorta, hurdaya ayrılması gibi her türlü iş ve işlemleri yürütmek,
b) İdare faaliyetleri sonucunda çıkabilecek lastik, atık yağ, akü gibi atık malzemeye ait atık yönetim programını oluşturmak ve yönetilmesini sağlamak,
c) İdarenin toplu taşımacılık hizmetinin yürütümü sırasında oluşan trafik kazası ile yaralama, mala zarar verme gibi suçlara anında ve yerinde müdahale edilmesini sağlamak ve olayın mahiyetine göre gerekli işlemlerin yapılmasını temin etmek,
ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdarenin bilgi işlem sistemini kurmak, işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak,
b) İdarenin hizmet alanı ile ilgili uygulama yazılımları geliştirmek veya temin etmek,
c) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek, veri güvenliği konusunda gerekli önlemleri almak,
ç) Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak,
d) Elektronik ücret toplama sisteminin işleyişini, devamlılığını, kontrolünü sağlamak ve ilgili birimleri sayısal verilerle bilgilendirmek,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdareye gelen ve giden evraka ilişkin kayıt işlemlerini yapmak,
b) İdare binalarının ve çevre birimlerinin güvenlik hizmetlerini sağlamak ve bu konuda her türlü tedbiri almak, 
c) İdarenin binalarının temizlik hizmetleri ile hizmet araçlarının idaresini sağlamak,     ç) Sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak,
d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 17 – (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdarenin personel politikasını belirlemek ve insan kaynakları planlamasını yapmak,
b) Personelin atama, nakil, terfi, emeklilik, disiplin, sicil ve her türlü özlük işlemlerini yürütmek,
c) Personelin maaş, ücret, ikramiye ve diğer parasal ödemelerinin tahakkuklarını yapmak,
ç) Personelin eğitim planlamasını yapmak, hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,
d) 05/06/1986 tarihli 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek,
e)  Memur Disiplin Kurulu ve İşçi Disiplin Kurulu raportörlüğünü yapmak,
f) Hizmet ihalesi ile çalışan yüklenici işçilerinin Genel Müdürlük adına yüklenicileriyle olan ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak,
g) Sosyal ve kültürel etkinliklerin plan ve programını yapmak,
ğ) Personelin ayakta tedavi hizmetlerinin yürütülmesini ve gerektiğinde personelin psikoteknik ölçümlerinin yapılmasını sağlamak, 
h) 20/06/2012 tarih ve 6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak, 
i) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Kalite ve Kurumsal Gelişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Kalite yönetimi sistemleri konusunda tüm iş ve işlemleri yürütmek, 
b) İdarece satın alınan malzemelerin ihtiyaç duyulduğunda kalite kontrol işlemlerini gerçekleştirmek,
c) Talep edilmesi halinde İdare birimlerine teknik araştırma yoluyla destek sağlamak, 
ç)Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 19 -  (1) Kararlar ve Arşiv Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Genel arşiv hizmetlerini düzenlenmek, 
b) İdare Encümeninin sekretarya hizmetlerini yürütmek, 
c) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 20 – Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığının araç yedek parça stok durumlarını kontrol ederek ihtiyacın temin edilmesi için gerekli işlemleri yapmak,
b) Merkez ve çevre ambarda bulunan taşınır malları depolamak, korumak ve bu malların sevk ve dağıtımını yapmak, 
c) İdarenin akaryakıt ve akaryakıt ürünleri ihtiyacını belirlemek, optimum stok miktarına göre temin etmek ve ikmal işlemlerini yapmak,
ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 21 – (1) Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) 09/10/2003 tarihli 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile 01/11/1984 tarihli 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun uyarınca ve diğer yollarla yapılan şikayet, soru ve önerilere ait başvuruları ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmak, 
b) İdarenin halkla iletişimini organize etmek,
c) Toplu ulaşım araçlarında kullanılan kişiselleştirilmiş elektronik kart taleplerini değerlendirmek, kişiselleştirilmiş elektronik kartları basmak, dağıtmak ve kişiselleştirilmiş elektronik kartların kontrolünü sağlamak, 
ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 22 – (1) Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ulaşım planı doğrultusunda toplu taşımacılık hizmetinin uygulanmasını sağlamak, tespit edilen aksaklıkları ve çözüm önerilerini ilgili birimlere iletmek,
b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Satınalma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 23 – (1) Satınalma Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi uyarınca harcama biriminin talebi ve üst yöneticinin onayı ile idarenin alım, satım, kiralama, kiraya verme ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
b)  Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 24 – (1) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) 5018 sayılı Kanunun 60 ıncı ve 61 inci maddeleri ile 18/02/2006 tarih ve 26084 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen görevleri yerine getirmek,
b) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 25 – (1) Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdarenin sorumluluğundaki toplu taşımacılık hizmetini İzmir Ulaşım Ana Planı çerçevesinde planlamak ve organize etmek,
b) Elektronik sistem üzerinden araçların takibini sağlamak ve ilgili birimleri sayısal verilerle bilgilendirmek,
c) İdare faaliyetleri ile ilgili istatistiksel değerlendirme çalışmaları yapmak, sonuçları hakkında rapor hazırlayarak ilgili makamlara bilgi vermek,
ç) Toplu taşımacılık alanında meydana gelen teknolojik yenilikleri takip ederek, İdarenin sorumluluğundaki toplu taşımacılık hizmetinin etkin verimli ve gelişen teknolojilere uygun şekilde yapılması sağlamak,
d) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.
Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 26 – (1) Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:
a) İdare birimlerinin ihtiyacı olan bina, atölye, garajlar ve diğer tesisler ile ilgili projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, projelerin uygulanması ile ilgili iş ve işleri yapmak,
b) İdarenin kullanımında bulunan bina, atölye, garajların bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak, yapılan işlerin kontrollüğünü yürütmek, 
c) İdaremize tahsisli veya İdaremizin kullanımında bulunan taşınmazlar ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
ç) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Yönetim ve Mali Hükümler
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 27 – (1) Bir görevin verilmesi, görevle birlikte görevin yapılmasını sağlayacak yetki ve sorumluluğun da verildiği anlamını taşır. 
(2) Görevlerin yürütümü ile ilgili olarak uygulama kararları almaya ve uygulatmaya birim amirleri yetkilidirler.
(3) Amirler yetkilerini kullanır ve çalışanlar görevlerini yaparken idarenin mevzuattan doğan yükümlülüklerine, stratejik planına, amaçlarına, temel politikalarına uymak ve aynı zamanda idarenin yararlarını da dikkate almak zorundadırlar.
(4) Çalışanlar, kendi görev alanlarında olmak ve mevzuata aykırı bulunmamak kaydıyla, amirlerinin emirleri uyarınca verilen işleri yapmak zorundadırlar.
Yetki devri
MADDE 28 – (1) Başkan ve Genel Müdür münhasıran kendisine verilenler hariç, gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını daha alt birimlere devredebilir. Ancak yetki devri devredenin sorumluluğunu kaldırmaz.
İmza yetkisi
MADDE 29 – (1) İdare adına kimlerin imzaya yetkili oldukları imza yetkileri yönergesinde gösterilir.
(2) Yetkili makam, yetkili olduğu işlemlerden bir kısmını imzalama yetkisini yardımcılarına veya astlarına devredebilir.
(3) İmza yetkisi, devreden makamın gözetim ve denetiminde kullanılır. Devredilen imza yetkisinin kullanılmasından dolayı devreden ve devralan birlikte sorumludur.
(4) İmza yetkisini devreden makam devrettiği yetkiyi dilediği zaman bizzat kullanabilir.
(5) İmza yetkisi, devreden ve devralanın görevinden sürekli olarak ayrılması halinde sona erer.
İç yönetmelikler ve yönergeler
MADDE 30 – (1) Birimlerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma usul ve esasları hazırlanacak yönetmelik veya yönergeler ile belirlenir. 
(2) Yönergeler, İdare Encümeni kararıyla yürürlüğe girer.
Bütçe
MADDE 31 – (1) İdarenin bütçesi ile ilgili olarak 5018 sayılı Kanun, 5216 sayılı Kanun ve 5393 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
İdarenin malları 
MADDE 32 – (1) İdarenin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılırlar.
Kadrolar ve atama usulü
MADDE 33 – (1) İdare kadrolarının tespiti, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar 22/02/2007 tarih ve 26422 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine tâbidir.
(2) ESHOT Genel Müdürlüğü personeli Başkan tarafından atanır. Şube müdürlüğü altı ünvanlı kadrolara yapılan atamalar için Başkan bu yetkisini Genel Müdüre devredebilir. 
(3) Şube müdürlüğü ve üstü unvanlı kadrolara yapılan atamalar İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin bilgisine sunulur.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 35 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, 19/11/2014 gün 97509404.301.05.1036 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe giren İzmir Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kalkar.
Yürürlük
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince kabulü ve yönetmeliklerin yayımlanması ile ilgili mevzuata uygun olarak yayımı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme 
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Genel Müdür yürütür.